In Vlaanderen (men verwacht dat de overige gewesten spoedig zullen volgen) moet de EPBverslaggever sinds 1/1/2011 voor nieuwe gebouwen waarvoor een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd of een melding wordt gedaan, de invloed van bouwknopen verplicht inrekenen in het K-peil.

in bijlage Viii “Behandeling van bouwknopen” uit het Belgisch staatsblad (08.12.2010) is vastgelegd hoe de invloed van bouwknopen op de warmteoverdrachtscoëffi ciënt door transmissie bepaald moet worden. Hierbij wordt de keuze gelaten tussen drie methoden: een gedetailleerde methode (‘optie a’), een methode van de EPB-aanvaarde bouwknopen (‘optie B’) en een methode waarbij men voor een forfaitaire, ongunstige toeslag (‘optie C’) op het K-peil kiest.

Numerieke berekeningen met gevalideerde soft ware (‘optie a’) zijn zeer arbeids intensief en vergen gespecialiseerde kennis en soft ware. geen inspanningen doen om het warmteverlies ter plaatse van bouwknopen te beperken (‘optie C’) legt de onbekende invloed van de bouwknopen op het totale warmteverlies vast via een forfaitaire, ongunstige toeslag op het K-peil van 10 K-punten. in de praktijk, en onderzoek heeft dit al uitgewezen, zal dan ook meestal voor ‘optie B’ worden gekozen!

Belangrijk trouwens is op te merken dat ‘optie C’, net als de vorige opties, het bouwteam op geen enkele manier vrijpleit van de verantwoordelijkheid om het risico op bv. schimmelvorming en condensatie tot een absoluut minimum te beperken.in ‘optie B’ wordt een forfaitaire K-peiltoeslag van 3 K-punten toegekend voor de ‘EPB-aanvaarde bouwknopen’. Dit zijn bouwknopen waarvan de detaillering geen aanleiding geeft tot ongeoorloofd warmteverlies en die dus mogen beschouwd worden als ‘koudebrugarme’ bouwknopen. Voor deze bouwknopen hoeven geen lengtes en/ of aantallen bepaald te worden, waardoor het rekenwerk kan beperkt worden. ‘optie B’ stelt 2 manieren voor opdat een bouwknoop ‘EPB-aanvaard’ is:
De bouwknoop voldoet aan de van toepassing zijnde grenswaarde.
De bouwknoop voldoet aan één van de drie basisregels voor een koudebrugarm detail.

Onderzoek heeft uitgewezen dat meer dan 50% van alle ontwerpers verkiezen met ‘Optie B’ en ‘Basisregel 2’ (Tussenvoeging isolerende delen) te werken!