Hoge druk- en buigsterkte
Speciaal voor Marmox THERMOBLOCK®
Goed verwerkbaar
3,5 L water per zak van 25 kg


EIGENSCHAPPEN: Marmox THERMOBLOCK® mortel is een gebruiksklare, gemodificeerde droge mortel, samengesteld uit gereinigd en gezeefd zand, cement en toeslagstoffen van uitzonderlijke kwaliteit. THERMOBLOCK® mortel wordt gebruikt voor het uitvlakken en plaatsen van de Marmox THERMOBLOCK® tot een laagdikte van maximum 3 cm.

KENMERKEN: Zeer goede aanhechting. Hoge waterwerendheid. Voor binnen en buiten gebruik. Goed verwerkbaar en met een zeer hoge eindweerstand. Homogene mortel.

VERWERKING: Er wordt steeds gewerkt op een zuivere, gezonde, stof- en olievrije ondergrond. THERMOBLOCK® mortel aanmaken met ±14% water, t.t.z.± 3,5 L water per 25 kg product in een mortelkuip of betonmolen.
Mortelkuip: Giet ongeveer 4/5 van de benodigde hoeveelheid water in een mortelkuip, of in een mechanische menger en voeg de droge THERMOBLOCK® mortel langzaam en gelijkmatig toe. Het geheel met een langzaam draaiende mixer gedurende 3 minuten intensief mengen tot een klontervrije massa. Giet er vervolgens het nog resterende vijfde van de hoeveelheid water bij en meng opnieuw tot een homogene massa bekomen wordt. Na 5 minuten rusten wordt de specie nogmaals intens omgeroerd.
Betonmolen: De betonmolen licht voorbevochtigen. Per zak van 25 kg de nodige hoeveelheid water in de betonmolen gieten en de droge THERMOBLOCK® mortel langzaam en gelijkmatig toevoegen. Het geheel gedurende 5 minuten intensief mengen tot een klontervrije homogene massa bekomen wordt. Te lang mengen vermijden.

OPMERKINGEN: Opbrengst van 25 kg poeder is ± 13 L mortel. Men moet het metselwerk tegen warmte, vorst en neerslag beschermen. Niet verwerken bij een temperatuur lager dan + 5°C en niet toepassen op een ondergrond waarvan de temperatuur lager is dan + 5°C of hoger is dan + 30°C.

VERPAKKING: THERMOBLOCK® mortel is leverbaar in zakken van 25 kg. Iedere zak bevat een polyethyleen zak, dewelke een zeer lange bewaring garandeert. De houdbaarheid is 12 maanden in de originele, gesloten verpakking en droog bewaard.

Made by compaktuna®


BEVAT CEMENT

GEVAAR: Veroorzaakt ernstig oogletsel. Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Buiten het bereik van kinderen houden. Beschermende handschoenen en oogbescherming dragen. NA INSLIKKEN: De mond spoelen. Onmiddellijk een vergiftigingencentrum of een arts raadplegen. Specifieke behandeling vereist. BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen indien mogelijk. Blijven spoelen. Onmiddellijk een vergiftigingencentrum of een arts raadplegen. Specifieke behandeling vereist.

Vraag de technische fiche van onze producten! Zie website www.albintra.be. Raadpleeg onze “Technische Dienst”. De toepassingen en verwerkingsmogelijkheden van onze producten zijn talrijk, zodat geen gelijkvormige aanwending kan voorgeschreven worden. De aansprakelijkheid van onze vennootschap is beperkt tot de wettelijke aansprakelijkheid. Alle productinformatie en aanbevelingen geven onze stand van kennis weer op het moment van uitgifte. Een toekomstige actualisering en aanpassing kan ons in geen geval ten laste gelegd worden.